عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

49. اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیر کل

ام بالاترین مقام اجرایی: 

مهدی میقانی

نام رابط آماری:

آقای پورمحمد

وب سایت:

www.golestan.rmto.ir

شماره تماس دفتر:

017-32248721
آدرس:  گرگان- سایت اداری- روبروی استانداری

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد مسافر جابجاشده از طریق پایانه‌های مسافربری توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده‌ای

ماهانه

شهرستانی

آماری

2

تعداد مسافر جابجاشده از طریق پایانه‌های مسافربری توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده‌ای – ما قبل سال 91

سالانه

شهرستانی

آماری

3

تعداد سفر انجام شده توسط انواع وسیله نقلیه جاده‌ای

ماهانه

شهرستانی

آماری

4

تعداد سفر انجام شده توسط انواع وسیله نقلیه جاده‌ای- ماقبل سال 91

سالانه

شهرستانی

آماری

5

میزان بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ

سالانه

شهرستانی

آماری

6

تعداد وسايل نقليه عمومي بين شهري

سالانه

استان

آماری

7

تعداد رانندگان وسايل نقليه جاده‌اي

سالانه

استان

آماری

8

وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جاده‌ای

ماهانه

شهرستانی

آماری

9

وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جاده‌ای- ماقبل سال 91

سالانه

شهرستانی

آماری

10

آمار حمل و نقل هوشمند ITS و مركز مديريت راه ها - دستگاه هاي تردد شمار - پايانه ها

 

سال-فصل

استان

آماری

11

 تعداد تردد (ورودي و خروجي) تعداد وسايل نقليه باري حامل كالا از مرز اينچه‌برون 

ماهانه

استانی

آماری

12

تعداد ترانزيت (ورودي و خروجي) تعداد وسايل نقليه باري حامل كالا از مرز اينچه‌برون 

ماهانه

استان

آماری

13

 تعداد تردد (ورودي و خروجي) تعداد وسايل نقليه باري بدون بار از مرز اينچه‌برون

ماهانه

شهرستانی

آماری

14

تعداد ترانزيت (ورودي و خروجي) تعداد وسايل نقليه باري بدون بار از مرز اينچه‌برون 

ماهانه

استان

آماری

15

 تعداد پايانه هاي عمومي و اختصاصي 

سالانه

شهرستانی

آماری

16

 تعداد پايانه حمل و نقل مسافر

سالانه

استانی

آماری

17

 تعداد كاميون هاي ترانزيتي حامل كالا از مرز اينچه برون - پايانه ها

سالانه

استانی

آماری

18

تناژ بار حمل شده توسط كاميون هاي ترانزيتي از مرز اينچه برون - پايانه ها

سالانه

استانی

آماری

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد حمل و نقل جاده ای )

 جداول و نمودارهای آماری:


 

سفر و مسافر

جدول 01- روند تعداد سفر و مسافر جابجا شده (درون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي.

جدول 02- روند تعداد سفر و مسافر جابجا شده (برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي.

جدول 03- تعداد سفر و مسافر جابجا شده (درون استاني) به تفكيك شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 04- تعداد سفر و مسافر جابجا شده (برون استاني) به تفكيك شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 05- تعداد سفر و مسافر (درون استاني) جابجا شده ماهانه شهرستان‌هاي استان گلستان بر حسب وسيله نقليه در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 06- تعداد سفر و مسافر (برون استاني) جابجا شده ماهانه شهرستان‌هاي استان گلستان بر حسب وسيله نقليه در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

 

نمودار 01- روند سالانه تعداد مسافر جابجا شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 02- روند سالانه تعداد سفر انجام شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 03- مقايسه ماهانه تعداد مسافر جابجا شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري شهرستان‌هاي استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (سال، شهرستان، نوع سفر و نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه شهرستاني تعداد مسافر جابجا شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري شهرستان‌هاي استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (سال، ماه، نوع سفر و نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 05- مقايسه ماهانه تعداد سفر انجام شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري شهرستان‌هاي استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (سال، شهرستان، نوع سفر و نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 06- مقايسه شهرستاني تعداد سفر انجام شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري شهرستان‌هاي استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (سال، ماه، نوع سفر و نوع وسيله پيش فرض).

 

حمل و نقل

 

جدول 07- روند وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي ) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي (تن).

جدول 08- وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي به تفكيك شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 09- وزن بار جابجاشده (درون استاني و برون استاني خروجي) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي به تفكيك ماه‌هاي سال در شهرستان‌هاي استان ( شهرستان پيش فرض).

جدول 10- روند ميزان انواع بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ در سال (شهرستان پيش فرض).

جدول 11- ميزان انواع بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ در سال (سال پيش فرض).

 

نمودار 07- روند وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي ) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي (تن).

نمودار 08- مقايسه ماهانه وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي شهرستان‌هاي استان در سال (سال، شهرستان و نوع جابجايي پيش فرض).

نمودار 09- مقايسه شهرستاني وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال، ماه و نوع جابجايي پيش فرض).

نمودار 10- روند سالانه ميزان انواع بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ (شهرستان و نام كالا پيش فرض).

نمودار 11- مقايسه ميزان انواع بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

 

تردد وسایل نقلیه

جدول 12- تعداد وسايل نقليه عمومي بين شهري و تعداد رانندگان وسايل نقليه جاده‌اي (مسافري و باري) در سال.

جدول 13- آمار تردد وسايل نقليه باري در گمرك اينچه‌برون برحسب نوع تردد در سال.

جدول 14- آمار حمل و نقل هوشمند ITS و مركز مديريت راه ها (درصد فعال بودن، نرخ جريان تردد و ...) (دستگاه‌هاي تردد شمار)(موقعيت مكاني پيش فرض).

جدول 15- آمار حمل و نقل هوشمند ITS و مركز مديريت راه ها (تعداد وسايل نقليه) (دستگاه‌هاي تردد شمار)(موقعيت مكاني پيش فرض).

جدول 16- آمار حمل و نقل هوشمند ITS و مركز مديريت راه ها (سرعت متوسط و تعداد سبقت، سرعت غير مجاز و فاصله غير مجاز) (دستگاه‌هاي تردد شمار)_(موقعيت مكاني پيش فرض)

جدول 17- آمار تردد (ورودي و خروجي) وسايل نقليه باري حامل كالا از مرز اينچه‌برون در ماه و سال (سال پيش فرض).

جدول 18- آمار تردد (ورودي و خروجي) وسايل نقليه باري حامل كالا از مرز اينچه‌برون در ماه و سال (سال پيش فرض).

 

نمودار 13- مقايسه انواع تردد وسايل نقليه باري در گمرك اينچه‌برون در سال (سال پيش فرض).

نمودار 12- روند ساليانه انواع تردد وسايل نقليه باري در گمرك اينچه‌برون در سال (نوع تردد پيش فرض).

نمودار 14- مقايسه آمار حمل و نقل هوشمند ITS محورهاي استان گلستان (دستگاه‌هاي تردد شمار) در سال (نوع شاخص و سال پيش فرض-تك انتخابي).

نمودار 15- مقايسه سالانه آمار حمل و نقل هوشمند ITS محورهاي استان گلستان (دستگاه‌هاي تردد شمار) (نوع شاخص و نام محور پيش فرض-تك انتخابي).

نمودار 17- مقايسه آمار انواع تردد وسايل نقليه باري از مرز اينچه‌برون در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 18- مقايسه آمار ماهانه انواع تردد وسايل نقليه باري از مرز اينچه‌برون در سال (نوع تردد پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 11 : جدول 08- تعداد سفر و مسافر درون استاني به تفكيك ماه در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 09 - تعداد سفر و مسافر درون استاني به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 10- تعداد سفر و مسافر برون استاني به تفكيك ماه در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 11 (1)- تعداد پايانه هاي عمومي و اختصاصي تا پايان سال.

سالنامه جديد 11 : جدول 11 (2)- تعداد سفر و مسافر برون استاني به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 12 - وزن بار جابجاشده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي (تن) بر حسب ماه در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 13 - وزن بار جابجاشده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي برحسب شهرستان (تن) در سال.

 

سالنامه جديد 11 : جدول 05 (1)- تعداد تونل ها و راهدارخانه ها در مسير راه هاي استان به تفكيك شهرستان (سال پيش فرض).

 

سالنامه جديد 11 : جدول 05 (2)- تعداد پل‌ها در مسير راه‌هاي شهرستانهاي استان برحسب طول پل در پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 14-07- تعداد پايانه‌های حمل و نقل مسافر در سطح استان تا پايان سال.

گزارش اقتصادي : جدول 19-06- تعداد مسافر جابه جا شده استان گلستان به تفكيك درون استاني و برون استاني.

گزارش اقتصادي : جدول 19-07- تعداد سفر و مسافر جابجا شده استان گلستان بر حسب وسيله نقليه طي سال‌.

گزارش اقتصادي : جدول 19-08- تعداد سفر و مسافر درون استاني جابجا شده استان گلستان به تفكيك شهرستان بر حسب وسيله نقليه در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 19-09- تعداد سفر و مسافر برون استاني جابجا شده استان گلستان به تفكيك شهرستان بر حسب وسيله نقليه در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 19-10- تعداد كاميون هاي ترانزيتي حامل كالا از مرز اينچه برون در سال.

گزارش اقتصادي : جدول 19-11- ميزان سرويس‌دهي شبكه حمل ونقل عمومي استان در پايان سال.

گزارش اقتصادي : جدول 19-12- مقايسه ميزان كالاي حمل شده در استان گلستان طي سال‌.

 

گزارش اقتصادي : جدول 19-2- تعداد پل‌ها در مسير راه‌هاي استان برحسب طول پل در پايان سال (دهنه)(سال پيش فرض).

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 1424
بازدید دیروز: 515214
بازدید ماه:493259
بازدید سال:18134634
بازدید کل:20681143
معرفی سیمابر